Преподо́бныя ма́тере на́шея мари́и еги́птяныни icon

Преподо́бныя ма́тере на́шея мари́и еги́птяныниНазваниеПреподо́бныя ма́тере на́шея мари́и еги́птяныни
Дата конвертации04.04.2016
Размер275.95 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /Минея апрель, черновик/01 апреля. Прп Марии Египетской. Прп Евфимия Суздальского.doc
2. /Минея апрель, черновик/02 апреля. Преподобного Тита, чудотворца.doc
3. /Минея апрель, черновик/03 апреля. Прп Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской.doc
4. /Минея апрель, черновик/04 апреля. Преподобных Иосифа песнописца и Георгия Малейского.doc
5. /Минея апрель, черновик/05 апреля. Мучеников Феодула и Агафопада, и с ними иных.doc
6. /Минея апрель, черновик/06 апреля. Святителя Евтихия архиепископа Константинопольского.doc
7. /Минея апрель, черновик/07 апреля. Преподобного Георгия, епископа Мелитинского.doc
8. /Минея апрель, черновик/08 апреля. Апп Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта Ерма и иных.doc
9. /Минея апрель, черновик/09 апреля. Мученика Евпсихия.doc
10. /Минея апрель, черновик/10 апреля. Мучеников Терентия, Помпиия и иных с ними.doc
11. /Минея апрель, черновик/11 апреля. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.doc
12. /Минея апрель, черновик/12 апреля. Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского.doc
13. /Минея апрель, черновик/13 апреля. Священномученика Артемона.doc
14. /Минея апрель, черновик/14 апреля. Святителя Мартина исповедника, папы Римского.doc
15. /Минея апрель, черновик/15 апреля. Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.doc
16. /Минея апрель, черновик/16 апреля. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.doc
17. /Минея апрель, черновик/17 апреля. Прпп Симеона. Акакия Мелитинского. Зосимы Соловецкого.doc
18. /Минея апрель, черновик/18 апреля. Прп Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.doc
19. /Минея апрель, черновик/19 апреля. Преподобного Иоанна Ветхопещерника.doc
20. /Минея апрель, черновик/20 апреля. Преподобного Феодора Трихины.doc
21. /Минея апрель, черновик/21 апреля. Свщмч Ианнуария. Свщмч Феодора Пергийского.doc
22. /Минея апрель, черновик/22 апреля. Прп Феодора Сикеота. Блгврн вел. кн. Всеволода.doc
23. /Минея апрель, черновик/23 апреля. Святого великомученика, победоносца и чудотворца Георгия.doc
24. /Минея апрель, черновик/24 апреля. Мученика Саввы стратилата.doc
25. /Минея апрель, черновик/25 апреля. Апостола и евангелиста Марка.doc
26. /Минея апрель, черновик/26 апреля. Свщмч Василия Амасийского. Свт Стефана Пермского.doc
27. /Минея апрель, черновик/27 апреля. Священномученика Симеона, сродника Господня.doc
28. /Минея апрель, черновик/28 апреля. Апп Иасона и Сосипатра. Мчч Дады, Максима и Кинтилиана.doc
29. /Минея апрель, черновик/29 апреля. 9-ти мучеников Кизических. Прп Мемнона чудотворца.doc
30. /Минея апрель, черновик/30 апреля. Апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.doc
Преподо́бныя ма́тере на́шея мари́и еги́птяныни
Ме́сяца того́же во 2-й де́нь преподо́бнаго Отца́ на́шего и чудотво́рца ти́та
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен
Преподо́бных оте́ц на́ших, ио́сифа песнопи́сца и гео́ргиа, и́же в мале́и
Ме́сяца того́же в 5-й де́нь свя́ты́х му́ченик, феоду́ла и агафопо́да, и и́же с ни́ми
И́же во свя́ты́х, Отца́ на́шего евтихи́а, архиепи́скопа константинопо́льскаго
Преподо́бнаго Отца́ на́шего гео́ргиа, епи́скпа мелити́нскаго
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен
Ме́сяца того́же в ф~-й де́нь свя́та́го му́ченика евпси́хиа
Ме́сяца того́же в и~-й де́нь свя́ты́х му́ченик тере́нтиа, помпии́а и и́же с ни́ми
Свя́та́го свя́щенному́ченика анти́пы, епи́скпа перга́ма аси́йскаго
Преподо́бнаго Отца́ на́шего и испове́дника васи́лиа, епи́скпа пари́йскаго
Ме́сяца того́же в 3 и-й де́нь свя́та́го свя́щенному́ченика арте́мона
И́же во свя́ты́х, Отца́ на́шего и испове́дника марти́на, па́пы ри́мскаго
Ме́сяца того́же в 5 и-й де́нь свя́ты́х апо́стол, ариста́рха, пу́да и трофи́ма
Ме́сяца того́же в з~ и-й де́нь свя́ты́х му́чениц, ага́пии, ири́ны и хиони́и
Ме́сяца того́же в з~ и-й де́нь преподо́бнаго Отца́ на́шего симео́на перси́дскаго
Преподо́бнаго Отца́ на́шего иоа́нна, ученика́ свя́та́го григо́риа декаполи́та
Ме́сяца того́же в ф~ и-й де́нь преподо́бнаго Отца́ на́шего иоа́нна ветхопеще́рника
Ме́сяца того́же в к~-й де́нь преподо́бнаго Отца́ на́шего фео́дора трихи́ны
Ме́сяца того́же в к~а-й де́нь свя́та́го свя́щенному́ченика ианнуа́риа, и дружи́ны его́
Ме́сяца того́же в к~в-й де́нь преподо́бнаго Отца́ на́шего фео́дора сикео́та
Свя́та́го сла́внаго великому́ченика, победоно́сца и чудотво́рца гео́ргиа
Ме́сяца того́же в к~д-й де́нь свя́та́го му́ченика са́ввы стратила́та
Ме́сяца того́же в к~е-й де́нь свя́та́го апо́стола и Евангели́ста ма́рка
Свя́та́го свя́щенному́ченика васи́лиа, епи́скпа амаси́йскаго
Ме́сяца того́же в к~з-й де́нь свя́та́го священному́ченика симео́на, сро́дника Госпо́дня
Ме́сяца того́же в к~и-й де́нь свя́ты́х апо́стол иа́сона и сосипа́тра
Ме́сяца того́же в к~ф-й де́нь свя́ты́х девяти́ му́чеников, и́же в ки́зице
Свя́та́го апо́стола иа́кова, бра́та свя́та́го иоа́нна Богосло́ва

Ме́СЯЦ АПРи́ЛЛиЙ,
име́яй дне́й л~.
В 1-й де́нь
преподо́бныя ма́тере на́шея мари́и еги́птяныни:
И преподо́бнаго Отца́ на́шего евфи́миа, су́ждальскаго чудотво́рца. Слу́жба его́ пи́сана по се́й слу́жбе.
На Го́споди, воззва́х, стихи́ры преподо́бныя, гла́с з~. По\д: Все́ отло́жше:
Тебе́ у́бо возбраня́ше, / честны́х взира́ния, / скве́рн пре́жде привлече́нное скверне́ние: / твое́ же чу́вство, / и твоя́ Богому́драя, соде́янных со́весть, / к лу́чшим тебе́ обраще́ние соде́яша. / на ико́ну бо воззре́вши / бла́гослове́нныя Богоотрокови́цы, / все́х пока́явшися прегреше́ний твои́х, / всехва́льная, пре́жних, / со дерзнове́нием че́стно́му дре́ву поклони́лася еси́.
Место́м поклони́вшися / ра́достно свя́ты́м, / доброде́тели напу́тное, / спаси́тельнейшее отсю́ду прия́ла еси́, / и зело́ потекла́ еси́ до́брое ше́ствие: / и струю́ преве́зшися иорда́нскую, / в Крести́телеве обита́лищи / усе́рдно всели́лася еси́, / и страсте́й свире́пство / жи́тельством омрачи́ла еси́, / истончава́ющи те́ла воздержа́нием, / приснопа́мятная Ма́ти, / плотска́я стремле́ния.
В пусты́ню всели́вшися, / твои́х страсте́й о́бразы / бла́гоче́стно истреби́ла еси́, / богови́днейшее изображе́ние в души́ написа́вши / доброде́телей ви́ды: / и толи́ко просия́ла еси́, / я́ко и на вода́х легко́ преходи́ти стопа́ми, / (с. 6) и над земле́ю взима́тися / во твои́х к Бо́гу моле́ниих. / и ны́не со дерзнове́нием, / пресла́вная мари́е, / Христу́ предстоя́щи, / моли́ся о душа́х на́ших.
Сла́ва, гла́с 2. Самогла́сен:
Душе́вная ловле́ния, и стра́сти плотски́я мече́м воздержа́ния посе́кла еси́, и мы́сленная согреше́ния молча́нием поста́ удави́ла еси́, и струя́ми сле́з твои́х пусты́ню всю́ напои́ла еси́, и прозябла́ еси́ на́м покая́ния плоды́. те́мже твою́ па́мять, преподо́бная, пра́зднуем.
И ны́не, Богоро́дичен, или́ КрестоБогоро́дичен:
Дре́ву Крестному тя́, Иису́се, пригвожде́на, зря́щи неискусобра́чная, пла́чущи глаго́лаше: ча́до сла́дкое, почто́ оста́вил еси́ мя́, ро́ждшую тя́ еди́ну, све́те непристу́пный пребезнача́льнаго Отца́? потщи́ся и просла́вися, я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную, и́же Боже́ственныя стра́сти твоя́ сла́вящии.
В тебе́, Ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: прии́мши бо Крест, после́довала еси́ Христу́, и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бная мари́е, ду́х тво́й.
Кано́н.
Гла́с 4. Пе́снь 1. ирмо́с:
Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, Крестообра́зными моисе́овыма рука́ма амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.
Скве́рну прегреше́ний очи́сти смире́нныя моея́ души́, (с. 7) твое́ю ми́лостию, Христе́: мглу́ и омраче́ние страсте́й отжени́ моли́твами преподо́бныя твоея́.
Страстьми́ плотски́ми оскверни́вши душе́вное благоро́дие, воздержа́нием па́ки, о честна́я, тво́й у́м просвети́ла еси́, ту́чами сле́з твои́х ду́шу уясни́вши.
еги́пта страсте́й избе́гла еси́, я́ко от грехо́вна исто́чника: и фарао́на изба́вльшися лю́таго оскверне́ния, безстра́стия ны́не зе́млю насле́довала еси́, и со а́нгелы лику́еши при́сно.
Богоро́дичен:
Зря́щи твою́ ико́ну, Влады́чице, Богороди́тельнице чи́стая, и ро́ждшагося сло́ва от твоея́ пречи́стыя, Де́во, утро́бы, и пору́чницу тя́ к сему́, те́пле про́сит, пресла́вная.
Пе́снь 3. ирмо́с:
Весели́тся о тебе́ це́рковь твоя́, Христе́, зову́щи: ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.
Возсмерде́шася душе́вныя, и согни́шася твоя́ ра́ны: но исто́чником сле́з твои́х сия́ омы́ла еси́ те́пле.
Побежде́ни бы́ша тобо́ю де́монстии полцы́, и стра́стная взыгра́ния слеза́ми ура́нила еси́.
я́ко у́тренний о́блак, и я́коже ка́пля ка́плющи была́ еси́, все́м пролива́ющи во́ды покая́ния спаси́тельнаго.
Богоро́дичен:
Тя́ предста́тельницу, чи́стая, и спасе́ние, и кре́пость иму́щи, Креста́ свя́та́го дре́ву честна́я поклони́ся.
Седа́лен, гла́с и~. Подо́бен: Прему́дрости:
Взыгра́ния вся́ плотска́я обузда́вши боле́зньми по́стническими, му́жественное показа́ла еси́ души́ твоея́ мудрова́ние: Креста́ бо возжеле́вши о́браз ви́дети, себе́ приснопа́мятная ми́ру распя́ла еси́, отону́дуже и к ре́вности жития́ непоро́чнаго усе́рдно воздви́гла еси́ себе́, всебла́же́нная, мари́е пресла́вная. моли́ Христа́ Бо́га грехо́в (с. 8) оставле́ние пода́ти честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, тя́ без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в тя́ Боже́ства́, и я́ко мл\днца млеко́м пита́еши зижди́теля и Го́спода. те́м а́нгельский и челове́ческий ро́д досто́йно сла́вим пресвя́то́е рожде́ство́ твое́, и согла́сно вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвя́то́му рожде́ству́ твоему́.
КрестоБогоро́дичен:
А́гнца и па́стыря, и изба́вителя а́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше пла́чущи, и го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мляй тобо́ю избавле́ние: утро́ба же моя́ гори́т, зря́щи твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно, и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися, и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти твоя́.
Пе́снь 4. ирмо́с:
Вознесе́на тя́ ви́девши це́рковь на Кресте́, со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле твое́й, Го́споди.
удали́лася еси́ бежа́вши су́щих в ми́ре, и сла́дких все́х, еди́на же еди́ному чи́сто приобщи́лася еси́, кра́йним воздержа́нием и терпе́нием де́л твои́х.
Теле́сная движе́ния и разжже́ния воздержа́нием пои́стинне изсуши́ла еси́: отону́дуже ду́шу украси́ла еси́, мари́е всесла́вная, Боже́ственными виде́нии и де́тельми.
Доброде́тельною твое́ю си́лою, слеза́ми и посто́м кра́йним, моли́твою же и ва́ром, зимо́ю и нагото́ю, прия́телище была́ еси́ свя́та́го Ду́ха че́стно.
Богоро́дичен:
К твое́й ико́не прибе́гши, и из тебе́ рожде́ннаго, (с. 9) Мари́е Де́во, тобо́ю ны́не обре́те жи́знь безсме́ртную, в раи́ лику́ющи.
Пе́снь 5. ирмо́с:
Ты́, Го́споди мо́й, све́т в ми́р прише́л еси́, све́т свя́ты́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия тя́.
В сле́д Христа́ после́довала еси́ ра́дующися, нося́щи Крест сво́й на ра́ме, мари́е, и де́моны ура́нила еси́.
Показа́ла еси́ на́м покая́ния лечбу́, показа́ла еси́ и стезю́ веду́щую па́ки к жи́зни неги́блющей.
Ты́ бу́ди ми́, честна́я, засту́пница непобеди́ма, и изба́ви страсте́й мя́, боле́зни же вся́кия, мольба́ми твои́ми ко Го́споду.
Богоро́дичен:
На твою́, Влады́чице чи́стая, ико́ну взира́ше, тебе́ всегда́ моля́щися, страсте́й напа́дания преподо́бная посрамля́ше.
Пе́снь з~. ирмо́с:
Пожру́ ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, це́рковь вопие́т ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр твои́х исте́кшею кро́вию.
По́том грехо́вную скве́рну омы́ла еси́, к нетле́нней же сла́ве твое́ю мы́слию смотря́ющи, ны́не обрела́ еси́ благопло́дие боле́знем твои́м, сла́вная.
Все́м гре́шником, мари́е, житие́ твое́ о́браз показа́ся, безме́рно согреши́вшим в житии́ воста́ти, и скве́рну очи́стити слеза́ми.
уще́дри смире́нную мою́ ду́шу, человеколю́бче, ю́же оскверни́х де́я нечи́стая хоте́ния пло́ти моея́: но ты́ мя преподо́бныя моли́твами поми́луй.
Богоро́дичен:
Все́ю твое́ю душе́ю и се́рдцем возлюби́ла еси́ от Де́вы рожде́ннаго, Бо́га сло́ва жива́го и воплоще́нна, гла́с тебе́, преподо́бная, прине́сша.
Конда́к, гла́с 4 Подо́бен: Вознесы́йся:
Греха́ мглы́ избежа́вши, покая́ния све́том (с. 10) озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная, пришла́ еси́ ко Христу́: сего́ всенепоро́чную и свя́ту́ю Ма́терь моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́. отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние, и со а́нгелы при́сно сра́дуешися.
и́кос:
зми́я, дре́вле во еде́ме запе́ншаго е́ве пре́лестию дре́ва, низве́ргла еси́ в ро́в дре́вом Крестным, сла́вная мари́е, и отбе́гши сла́сти, чистоты́ возжеле́ла еси́: отону́дуже и с де́вами сподо́билася еси́ вну́трь черто́га вни́ти твоего́ Влады́ки, с си́ми наслади́тися досто́йно. того́ у́бо приле́жно моли́, я́ко да мно́гих грехо́в разреше́ние пода́ст, и своея́ жи́зни на́с сподо́бит со а́нгелы при́сно ра́доватися.
Пе́снь з~. ирмо́с:
В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы твоея́, Го́споди.
Ско́рбную и те́сную ше́ствовавши стезю́ я́ве, добро́тою доброде́телей уясни́вши ду́шу, Небе́сную дости́гла еси́ жи́знь несконча́емую, иде́же све́т безконе́чный е́сть Христо́с.
я́же в ми́ре попра́вши вре́менная вся́, ны́не лику́еши со все́ми во́инствы а́нгельскими, воспева́ющи: бла́гослове́н еси́ в хра́ме сла́вы твоея́, Го́споди.
Кова́рства вра́жия, и ору́жия оскуде́ша вся́, кре́пким посто́м, и моли́твою твое́ю, преподо́бная, и слеза́ми, и ны́не у́бо отго́нятся и страсте́й настоя́ния, мари́е честна́я.
Богоро́дичен:
Неискусобра́чно я́же Бо́га безпло́тна поро́ждши вои́стинну, и Де́ва пребы́вши пои́стинне, твое́ю си́лою, всече́стна́я, отгна́ла еси́ страсте́й и де́монов во́инства.
Пе́снь и~. ирмо́с:
Ру́це распросте́р дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́, (с. 11) о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ве́сь сия́нием доброде́телей озари́вши у́м, мари́е сла́вная, Бо́гу бесе́довавши, пло́ть бо истни́вши посто́м мно́гим, и по́мыслом бла́гочести́вым, пе́ла еси́ ра́дующися: бла́гослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Креста́ зна́мением себе́ огради́вши, иорда́нския нога́ми немо́кренными твои́ми во́ды преплы́вши, мари́е, ве́рно, и Небе́снаго Христа́ те́лу и кро́ви его́ прича́щшися, ны́не отпуща́еши рабу́ твою́, рекла́ еси́.
Свяще́нник Боже́ственный зоси́ма, таи́нник бла́года́ти, быстрину́ я́ко ви́де тя́ иорда́нскую, сла́вная, преше́дшу немо́кренными нога́ми, стра́хом и тре́петом одержи́мь бы́в, ра́дуяся поя́ше: бла́гослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен:
Тобо́ю пренескве́рная тлю́ и скве́рну всю́ оттрясе́, и облече́ся, Влады́чице, в ри́зу безсме́ртну, и тобо́ю твоему́ Сы́ну преподо́бная вопия́ше: бла́гослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Пе́снь ф~. ирмо́с:
Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́ тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́: те́м, веселя́щеся, тя́, Богоро́дице, велича́ем.
Ны́не нетле́нною и Боже́ственною вои́стинну пи́щею насыща́ема, и све́том наслажда́ющися мы́сленным и невече́рним, в Небе́сных се́лех, иде́же а́нгельстии чи́ни о на́с Бо́га мо́лят.
Сла́вы теку́щия и тле́нныя же возгнуша́вшися, мари́е, сла́ву и жи́знь насле́довала еси́ бла́же́нную: Христа́ моли́ о соверша́ющих твою́ всесвя́ту́ю па́мять всегда́.
Ви́ждь мою́ ско́рбь, преподо́бная, и стена́ние се́рдца, ви́ждь (с. 12) тесноту́ жи́зни моея́, спаси́ мя от греха́ моего́, и ду́шу мою́ уще́дри твои́ми хода́тайствы ко Го́споду.
Богоро́дичен:
Влады́чице чи́стая Богоро́дице, гре́шников спасе́ние, приими́ мольбу́ сию́, изба́ви мя́ от гре́х мои́х, твоему́ Сы́ну прибега́юща, моли́твами преподо́бныя твоея́.
Свети́лен. Подо́бен: Све́те неизме́нный:
о́браз покая́ния на́м даде́ся, мари́е, твои́м бо те́плым умиле́нием возврати́ побежде́ние, засту́пницу стяжа́вши Богоро́дицу Мари́ю: с не́юже о на́с помоли́ся.
Богоро́дичен:
Све́т возсия́вший безле́тный от Отца́ пре́жде ве́к, в ле́то ны́не напосле́док, из тебе́, Де́во, яви́ся на спасе́ние ми́ра, к нему́же не преста́й о лю́дех твои́х моля́щися.


Слу́жба преподо́бнаго и Богоно́снаго Отца́ на́шего архимандри́та евфи́миа, су́ждальскаго чудотво́рца.
На ма́лей вече́рни, на Го́споди, воззва́х, стихи́ры, гла́с 4.
Подо́бен: я́ко до́бля:
Труды́ по́стническими / твою́ ду́шу вооружи́в, / плотска́я увяди́л еси́, преподо́бне, мудрова́ния, / и у́м, сла́вне, соде́лал еси́ / Боже́ственныя Тро́ицы жили́ще, / и возвы́сился еси́, / иде́же му́ченическая во́инства, / и добро́та недомы́сленная, / проро́ков ликова́ния, / и преподо́бных ра́дование. / с ни́миже ны́не ра́дуешися, / в сла́ве предстоя́ Христу́, / и со дерзнове́нием моля́ся о душа́х на́ших. (с. 13)
бла́гости навы́к трезвя́ся, / от ю́ности бо́дрствуя о все́х, / бла́го́ю со́вестию, / умо́м преочище́нным и душе́ю, преподо́бне евфи́мие, / Небе́сных чино́в сия́ния / ви́дети сподо́бился еси́, / с ни́миже ны́не ра́дуешися, / в сла́ве предстоя́ Христу́, и со дерзнове́нием моля́ся о душа́х на́ших.
Пресве́тлым житие́м твои́м, / преподо́бне О́тче евфи́мие, / а́нгелы удиви́л еси́, / и де́монская шата́ния я́ве устраши́л еси́: / ве́рных же собра́ния све́тло украси́л еси́, / к Небе́сному Христо́ву жили́щу повелева́я ше́ствовати всегда́. / его́же моли́ от тли́ и бе́д изба́витися / ве́рою творя́щим / всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, гла́с з~:
преподо́бне О́тче, во всю́ зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х. те́м на Небе́се́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х, де́монския погуби́л еси́ полки́, и а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны: и́хже житию́ безпоро́чно поревнова́л еси́, дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу, ми́р испроси́ душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, или́ пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, гла́с 2. Подо́бен: До́ме евфра́фов:
Мона́хов наста́вниче / О́тче евфи́мие, / украси́вся доброде́тельми, / Влады́це твоему́ предстои́ши, / просвети́ пою́щия тя́.
Сти́х: Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных его́.
яви́лся еси́ сосу́д избра́н, / и Бо́гу освяще́н, / наста́вниче О́тче на́ш евфи́мие, / моли́ о пою́щих тя́.
Сти́х: Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми?
До́м доброде́тели, / све́тлостию, преподо́бне, / ду́шу твою́ Бо́гу соверши́л еси́, / О́тче евфи́мие.
Сла́ва, гла́с и~:
преподо́бне О́тче, ми́ра красоты́ и пи́щи вре́менныя отню́д возненави́дев, мона́шеское житие́ па́че возлюби́л еси́, и а́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́, и (с. 14) свети́льник многосве́тлый росси́йския земли́, чудесы́ я́ко второ́е со́лнце сия́еши. но все́х на́с помина́й соверша́ющих свяще́нную па́мять твою́: мы́ бо, ча́да твоя́ и о́вцы слове́сных твои́х уче́ний, и тя́ на по́мощь призыва́ем, прося́ще тобо́ю прия́ти ми́р и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, или́ пра́здника. Тропа́рь, гла́с 3:
я́ко светоза́рная звезда́ прише́л еси́ от восто́ка на за́пад, оста́вив оте́чество твое́, ни́жний но́вград, и доше́д Богоспаса́емаго гра́да су́ждаля, в не́м оби́тель сотвори́л еси́, и собра́л еси́ мона́хов мно́жества: и прие́м да́р чуде́с от Бо́га, О́тче евфи́мие, бы́л еси́ о Христе́ собесе́дник и спо́стник преподо́бному се́ргию. с ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ на́м здра́вие и спасе́ние, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, или́ пра́здника.
На вели́цей вече́рни, на Го́споди, воззва́х, стихи́ры, гла́с 5.
Подо́бен: преподо́бне О́тче:
преподо́бне О́тче, всебла́же́нне евфи́мие, бла́года́ть прие́м пресвя́та́го Ду́ха, от млады́х ногте́й Бо́га возлюби́л еси́: и де́монов полки́ погуби́л еси́, те́сный пу́ть ше́ствовав, по́стником ты́ бы́л еси́ похвала́, и Боже́ственнаго Ду́ха орга́н. того́ у́бо моли́, тому́ помоли́ся, преподо́бне, дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.
преподо́бне О́тче, Богоно́се евфи́мие, я́ко светоза́рная звезда́ преше́л еси́ от восто́ка на за́пад, от земли́ изше́д ни́жняго нова́града, присе́льник бы́л еси́ гра́ду су́ждалю, и Бо́га узре́л еси́ мы́сленными очесы́, обещава́юща ти́ возда́ние бога́тно. того́ у́бо моли́, тому́ помоли́ся, преподо́бне, дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.
преподо́бне О́тче, Богоно́се евфи́мие, в незаходи́мая вше́л (с. 15) еси́, и свя́то́му Ду́ху прекра́сна оби́тель яви́лся еси́, ми́ра красоты́ отню́д возненави́дев, высо́кия черто́ги доброде́тельми предугото́вив, и чуде́с да́р прие́м от Бо́га, бы́л еси́ о Христе́ собесе́дник, и спо́стник преподо́бному се́ргию: с ни́мже моли́ Христа́ Бо́га, дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры, гла́с 4. Подо́бен: я́ко до́бля:
Те́сный пу́ть ше́ствовал еси́ / неукло́нным ду́хом, / к животу́ веду́щим препла́вая: / по́стником ты́ бы́л еси́ похвала́, евфи́мие, / кре́пко низложи́в де́монская наве́тования. / те́м получи́л еси́ / Небе́снаго ца́рствия насле́дник бы́ти, / и непрестаю́щия наслажда́ешися красоты́.
Пресве́тлое житие́ твое́ а́нгелы удиви́ /, и де́монская шата́ния я́ве устраши́: / ве́рных же собра́ния све́тло украси́, / к Небе́сному Христо́ву жили́щу / повелева́я ше́ствовати всегда́. / его́же моли́, от тли́ и бе́д изба́витися / ве́рою творя́щим / всечестну́ю па́мять твою́.
Пе́ние и похвалу́ / Христу́ приноси́л еси́ на вся́к де́нь, О́тче, / в пусты́ни жи́тельствуя, / еди́ному Бо́гу возложи́в ду́шу и помышле́ние, / я́ко вели́кий моисе́й, / в незаходи́мая вше́л еси́. / те́м победи́л еси́ неви́димаго врага́, / и бы́л еси́ чи́стое прия́телище, / Боже́ственнаго Ду́ха орга́н.
Сла́ва, гла́с з~:
Мирски́й мяте́ж оста́вив, и взе́м Крест, после́довал еси́ Христу́ невозвра́тным по́мыслом, преподо́бнаго диони́сиа учени́к, любо́вию Христо́вою утверди́вся, ве́сь от ю́ности Бо́гу освя́ти́лся еси́, к нему́ доброде́тельми приближа́яся: тле́нная бо земна́я небре́гл еси́, Небе́сное же обре́л еси́ бога́тство ра́дуяся. кто́ испове́сть труды́ твоя́ и боле́зни? или́ ки́й язы́к изрече́т жесто́кое твое́ житие́, бде́ние же и сухояде́ние, е́же на земли́ лега́ние, (с. 16) ума́ смире́ние, и усте́н безмо́лвие, моле́ние непреста́нное, и разсужде́ние доброразсу́дное, ху́дость ри́зную, па́мять сме́ртную? ты́ вра́чь, Богому́дре, бы́л еси́, источа́я исцеле́ния душа́м и телесе́м челове́ческим: О́тче евфи́мие, моли́ Христа́ Бо́га, дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто́ тебе́ не ублажи́т:
Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния 3, пи́саны сего́ ме́сяца в з~_и де́нь зоси́ме солове́цкому.
На лити́и стихи́ры, гла́с 2:
Воспое́м, ве́рнии, Боже́ственнаго и пречестна́го Христо́ва во́ина, преподо́бнаго евфи́миа: на стра́сти бо вельми́ подвиза́ся в жи́зни вре́менней, в пе́ниих и поще́ниих о́браз бы́в свои́м ученико́м, того́ и Христо́с да́ром обогати́. ему́же воззове́м: помина́й на́с чту́щих пресве́тлую па́мять твою́.
Исправле́ние ве́ры и о́браз кро́тости, яви́ тя ста́ду своему́, пра́вды со́лнце мы́сленное, Христо́с Бо́г, преподо́бне евфи́мие: и́бо во гра́де су́ждале благоуха́еши, иде́же сия́ют све́тло Боже́ственная твоя́ исправле́ния. те́м мо́лимся тебе́, моли́ непреста́нно спасти́ ду́ши на́ша.
Гла́с 5:
Богому́дре О́тче сла́вне евфи́мие, по́стников ты́ бы́л еси́ похвала́, ми́ра красоты́ отню́д возненави́дев от ю́ности, Бо́га возлюби́л еси́, и те́сный пу́ть ше́ствовал еси́. су́ждальский пресве́тлый свети́льниче, и всея́ росси́и те́плый засту́пниче, моли́ся о на́с ко Го́споду, да спасе́т тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.
Гла́с з~:
Любо́вию Христо́вою, Богому́дре, просвеща́емь, душетле́нныя стра́сти победи́в, и я́ко па́стырь и́стинный упа́сл еси́ слове́сное ста́до, ко отце́м преста́вился еси́ в (с. 17) до́брей ста́рости, и Бо́гу со а́нгелы, евфи́мие, предстои́ши. того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.
Сла́ва, гла́с з~:
Дне́сь созыва́ет на́с преподо́бнаго всеми́рное торжество́. прииди́те у́бо, празднолю́бцы, све́тло пра́зднуем в па́мять его́, глаго́люще: ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый, возводя́ ко Христу́ мона́хов мно́жества: ра́дуйся, гра́да су́ждаля похвала́ и удобре́ние, и все́х ве́рных бла́гоути́шное приста́нище, и очище́ние боля́щих во гресе́х: ра́дуйся, Небе́сных чино́в сия́ние ви́дети сподо́бився, с ни́миже ны́не ра́дуешися во сла́ве предстоя́ Христу́. его́же моли́, преподо́бных удобре́ние евфи́мие, изба́вити ны́ от ви́димых и неви́димых вра́г, и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, или́ пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, гла́с з~:
преподо́бне О́тче евфи́мие, земны́х маловре́меннаго жития́ избе́гл еси́, мона́шеское житие́ возлюби́в, и а́нгелом собесе́дник, и преподо́бным бы́в сожи́тель, де́монская погуби́л еси́ ополче́ния: мы́ бо пра́вый пу́ть тобо́ю ходи́ти уве́дехом, и тя́ на по́мощь призыва́ем, прося́ще тобо́ю прия́ти ми́р и ве́лию ми́лость.
Сти́х: Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных его́.
преподо́бне О́тче евфи́мие, свети́льниче многосве́тлый росси́йския земли́, чудесы́ во гра́де су́ждале, я́коже второ́е со́лнце сия́я: но все́х на́с помина́й соверша́ющих па́мять твою́. мы́ бо ча́да твоя́, и твою́ па́мять све́тло пра́зднуем: О́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Сти́х: Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми?
преподо́бне О́тче евфи́мие, ду́шу твою́ с те́лом очи́стив, и свя́та́го Ду́ха прекра́сная оби́тель яви́ся, и́же сла́вна тя́ конце́м, пребла́же́нне, соде́я, в чудесе́х же (с. 18) вели́каго свети́льника, просвети́вша во мра́це су́щия: я́ко наста́вника мона́хов, соше́дшеся велему́дренно ублажа́ем.
Сла́ва, гла́с и~:
Мона́хов мно́жества наста́вника тя́ почита́ем, О́тче на́ш евфи́мие, твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом: бла́же́н еси́ Христу́ рабо́тав, и вра́жию обличи́л еси́ си́лу, а́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных. с ни́миже моли́ся Го́сподеви, поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, или́ пра́здника.
На у́трени, по 1 стихоло́гии седа́лен, гла́с и~:
Мно́гим воздержа́нием, преподо́бне, житие́ украси́в, пу́ть показа́в веду́щ в жи́знь доброде́тели смире́нием: ми́ра бо отве́ргся, и вся́ я́же в ми́ре кра́сная преоби́дев, Ева́нгельским уче́нием после́довал еси́: жесто́ким же житие́м пло́ть твою́ изнуря́я, го́рдаго зми́я воздержа́нием смири́л еси́. те́мже на Небе́се́х водворя́ешися, трисо́лнечному Бо́жеству́ предстоя́: Богогла́се евфи́мие, моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим святу́ю па́мять твою́.
Два́жды.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную две́рь и киво́т, пресвя́ту́ю го́ру, све́тлый о́блак, воспои́м, неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище, я́ко спасе́ние в не́й соде́лася ми́рови, и оставле́ние дре́вних согреше́ний. сего́ ра́ди вопие́м е́й: моли́ся Сы́ну твоему́, прегреше́ний оставле́ние дарова́ти благоче́стно покланя́ющимся всесвя́то́му рожде́ству́ твоему́.
По 2 стихоло́гии седа́лен, гла́с 4. Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Посто́м украси́вшуся тебе́, и чистото́ю душе́вною (с. 19) я́ко луча́ми пресве́тлыми просвеща́еши ве́рныя, евфи́мие бла́же́нне. те́м тво́й свя́ты́й светоно́сный де́нь ве́рою соверша́юще, благоче́стно вопие́м: я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, моли́ спасти́ся на́м.
Два́жды.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
обнови́ла еси́, чи́стая, Боже́ственным рожде́ство́м твои́м, истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́: и воздви́гла еси́ вся́ от сме́рти к жи́зни нетле́ния. те́мже тя́ по до́лгу блажи́м вси́, Де́во препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.
По полиеле́и седа́лен, гла́с 1. Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
Просвеща́емь светолу́чными заря́ми, пребла́же́нне евфи́мие, наслажде́ние Небе́сное прия́л еси́ ра́дуяся, я́ко вои́стинну чисте́йший хле́б творцу́ бы́л еси́, душе́вный ра́зум к вы́шним впери́в, сла́вне: сла́ва да́вшему ти́ терпе́ние: сла́ва венча́вшему тя́: сла́ва даю́щему тобо́ю все́м исцеле́ние.
Два́жды.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Гаврии́лу веща́вшу тебе́, Де́во, ра́дуйся, со гла́сом воплоща́шеся все́х Влады́ка в тебе́ свя́те́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный дави́д, яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с, поноси́вши зижди́теля твоего́. сла́ва все́льшемуся в тя́: сла́ва проше́дшему из тебе́: сла́ва свободи́вшему на́с рожде́ство́м твои́м.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных его́. Сти́х: Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие матфе́а, зача́ло 40г.
По н~-м псалме́ стихи́ра, гла́с и~:
Пое́м в пе́снех и све́тлостех, па́мять твою́ почита́юще, О́тче евфи́мие: я́ко бо многосве́тлая звезда́ возсия́л еси́ от восто́ка, и озари́л еси́ за́падную (с. 20) страну́. от ю́ности, прему́дре, мирски́й мяте́ж оста́вил еси́, и на ра́мо и́го ле́гкое восприя́л еси́: я́ко преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, и к вы́шнему тече́нию, пребла́же́нне, ра́достно устреми́вся, в незаходи́мая всели́лся еси́ Богосия́нно, на́ш па́стырю и́стинный: моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.
Кано́н преподо́бнаго евфи́миа, его́же краегране́сие: Ра́дуйся, Боже́ственная мона́шествующих сла́ва.
Гла́с 2. Пе́снь 1. ирмо́с:
Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.
Ра́дуйся, исто́чниче, точа́щий струю́ оби́льную, от нея́же почерпа́ем целе́б бла́года́ть, прегреше́ний избавля́емся, любо́вию приходя́щии к тебе́, приснопа́мятне.
свя́ты́ню прие́м от Христа́ Бо́га от утро́бы, сла́вне, и яви́лся еси́ избра́нный сосу́д, духо́вную благода́ть всю́ прие́мый.
Да жи́зни прича́стник нетле́нныя яви́шися, привре́менная, О́тче му́дре, пренебре́гл еси́, и к Бо́гу преше́д, непреста́нно мо́лиши, спасти́ся все́м на́м.
Богоро́дичен:
Словесе́м прему́дрым твои́х усте́н после́дующе, ра́дующеся, пренепоро́чная, тя́ ублажа́ем, бы́вшую на́м вину́ неизрече́ннаго бла́же́нства.
Пе́снь 3. ирмо́с:
На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че тебе́, Го́споди.
Всесве́тлый, Богому́дре, показа́лся еси́ сто́лп, путево́ждствуя чи́ны мона́хов, о́блак же осеня́ющ (с. 21) жре́бий Бо́жий, и ли́ца неви́димых вра́г помрача́ющ, бла́года́тию все́х ца́ря́.
Стои́ши пред лице́м твоего́ Влады́ки, неосла́бным манове́нием, моля́ся изба́витися ста́ду твоему́ от рабо́ты тмы́, преподо́бне, и мучи́тельства страсте́й: твои́х бо моли́тв послу́шает Бо́г.
Пло́ти твоея́ двиза́ния умертви́в кре́пким поще́нием, Богоглаго́льниче, бы́л еси́ оби́телище Влады́чне: его́же умоли́, изба́витися скорбе́й и страсте́й смуще́ния, к тебе́ прибега́ющим.
Богоро́дичен:
Сви́ток тя́ прови́де иса́иа, в не́мже пло́тски сло́во зна́менася, раздра́в рукописа́ние первозда́ннаго, е́же преступле́нием подписа́, и подаде́ оставле́ние рабо́ты на́м.
Седа́лен, гла́с и~. Подо́бен: Прему́дрости:
отре́кся пло́ти Христа́ ра́ди, и духо́вный яви́вся лю́дем води́тель, услы́шал еси́ словеса́ Боже́ственных та́йных уче́ний. мона́хов же яви́лся еси́ пра́вило пра́вости, и стра́сти вся́ кре́пко попра́л еси́. те́м и де́монская кова́рства до конца́ изгуби́л еси́, ко Христу́ зря́ всегда́, Богоно́се евфи́мие. его́же моли́, грехо́в оставле́ние пода́ти честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Два́жды.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
со́лнца о́блаче разу́мнаго, Боже́ственнаго све́та свети́льниче златокова́нный, нескве́рная, небла́зная, всенепоро́чная Влады́чице, омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й, безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся: и оскверне́нное ми́ се́рдце омы́й пото́ки умиле́ния, покая́ния же слеза́ми: и от тиме́ния мя́ очи́сти де́л мои́х, да любо́вию зову́ ти: Богоро́дице присноДе́во, моли́ Христа́ Бо́га, прегреше́ний оставле́ние пода́ти ми́. тебе́ бо име́ю наде́жду ра́б тво́й. (с. 22)
Пе́снь 4. ирмо́с:
Пою́ тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся, до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго. те́м мно́гое твое́ снизхожде́ние, е́же на мя́, прославля́ю, многоми́лостиве.
Жела́нием Боже́ственным распали́вся, разгре́яв твое́ се́рдце, жела́нная пости́гл еси́ до конца́, Богому́дре О́тче, оста́вив землены́х пристра́стие, единосе́льник вы́шних бы́л еси́ служи́телей.
Ласка́ния све́рстников, преподо́бне, попра́л еси́ всеобра́зно: вни́де бо раче́ние соде́теля в тя́, Богому́дре, те́пле, и до́льних мра́чная жела́ния до конца́ отри́нул еси́.
На па́жить чи́сту возгна́в воздержа́ния ста́до твое́, О́тче, ко исто́чнику приве́л еси́ нему́тному безстра́стия, разу́мныя зве́ри побежда́я, е́же ны́не моли́твами твои́ми спаса́й.
Богоро́дичен:
Се́ тя́ ро́ди сла́вят родо́в, я́коже прорекла́ еси́, отрокови́це: созда́теля бо была́ еси́ пала́та, и Боже́ственный хра́м, в не́мже всели́ся высоча́йший, пло́тию обло́жся, да спасе́т на́с.
Пе́снь 5. ирмо́с:
Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ спа́се мо́й, к тебе́ у́тренюю, ца́рю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием твои́м: ино́го бо, ра́зве тебе́, бо́га не зна́ю.
Ве́сь Бо́гу прилежя́, О́тче, в пусты́нях мра́з зи́мный терпе́л еси́ до́блественно, и ле́тний нося́ ва́р: и бы́л еси́ до́м му́дрости Бо́жия, доброде́тельным сия́нием многообра́зно украша́емь.
Му́жески наступи́л еси́ на поще́ние, чревонеи́стовства зми́я не прие́мь сове́тника, О́тче: но а́лчбою и моли́твами непреста́нными, и чистото́ю соедини́вся Бо́гу, прича́стник бы́л еси́ пи́щи безсме́ртныя. (с. 23)
Доброде́телей вше́д во о́блак, скрижа́ли прия́л еси́, бла́же́нне, я́ко моисе́й Богоначерта́нныя: мона́шествующих мно́жества научи́л еси́, от веще́ственных все́х ошаява́тися, возводя́ на го́ру Боже́ственнаго зна́ния.
Богоро́дичен:
яви́ся, чи́стая, пра́отцу ле́ствица Небе́с вы́шши, иму́щи тве́рдое водруже́ние: из тебе́ бо Бо́г вопло́щся показа́ся, и совокупи́ разстоя́щаяся пре́жде. те́м тя́ Богоро́дицу ве́рнии сла́вим.
Пе́снь з~. ирмо́с:
Ко Го́споду от ки́та ио́на возопи́: ты́ мя возведи́ из глубины́ а́да, молю́ся, да я́ко изба́вителю во гла́се хвале́ния, и́стины же ду́хом пожру́ тебе́.
Пострека́емь Влады́чнею любо́вию, оста́вил еси́ вся́ до́льная, и тому́ после́довал еси́, на ра́мо и́го ле́гкое взе́м му́жески, благоду́шия тезоимени́те.
Нака́зан неизрече́нных ра́зуму, блаже́нне, научи́л еси́ твое́ ста́до Небе́сная разумева́ти, и страсте́й наше́ствия отгоня́ти твои́ми поуче́ньми.
Житие́ твое́ равноа́нгельно, О́тче, бы́сть, дерзнове́ние тебе́ даде́ держа́й вся́ Го́споди, страсте́й изба́вити твое́ ста́до. те́мже Христа́ о все́х на́с умоли́.
Богоро́дичен:
Разуме́в твое́ неизрече́нное, чи́стая, та́инство, го́ру присе́нную авваку́м тя́ провозвести́: из тебе́ бо соде́тель за милосе́рдие вопло́щся, дре́вняя отя́т изрече́ния.
Конда́к, гла́с 2. Подо́бен: Вы́шних ищя́:
Волне́ний мно́жество невла́жно преходя́, безпло́тныя враги́ струя́ми сле́з твои́х погрузи́л еси́, Богому́дре евфи́мие преподо́бне: те́м и чуде́с да́р прия́л еси́, моли́ непреста́нно о все́х на́с. (с. 24)
и́кос:
отве́рзи моя́ устна́, пребла́же́нне, Богоприя́тными твои́ми моли́твами Бо́гу предстоя́, всесла́вне евфи́мие, да воспою́ Боже́ственное твое́ житие́, и возглаго́лю досто́йно доброде́тели твоя́, я́же на земли́ Христа́ Бо́га ра́ди соверши́л еси́: сто́лп бо яви́лся еси́ и пра́вило мона́хов све́тло, равноа́нгельно стяжа́в житие́, в незаходи́мая вои́стинну всели́лся еси́. моли́ непреста́нно о все́х на́с.
Пе́снь з~. ирмо́с:
Купина́ в горе́ огнеопа́льная, и росоно́сная пе́щь халде́йская я́ве предписа́ тя, Богоневе́сто: Боже́ственный бо невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве о́гнь неопа́льно прия́ла еси́. те́мже из тебе́ ро́ждшемуся пое́м: бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Авраа́мский стяжа́в нра́в, прему́дре, от земли́ изше́д ни́жняго нова́града, пресе́льник бы́л еси́ су́ждалю: и Бо́га узре́л еси́, обещава́юща ти́ возда́ние бога́тно. те́м веселя́ся усе́рдно пе́л еси́: бла́гослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
Распаля́емь ду́хом, преподо́бне, ко́зни вра́жия разори́л еси́, ору́жием огра́ждся, на́с ра́ди пригво́ждшагося на Кресте́. те́м веселя́ся усе́рдно пе́л еси́: бла́гослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
К горе́ моли́твы приступи́л еси́, и вше́д во о́блак Ду́ха, Бо́жия за́дняя ви́дел еси́, и сла́ву прие́мь разсужде́ния, бы́л еси́, О́тче, сто́лп непоколе́блен: те́м приле́жно моли́, изба́витися искуше́ния вра́жия пою́щим тя́.
Богоро́дичен:
Зако́на испо́лнителя чревоноси́ла еси́, пре́жде ве́к су́ща Го́спода вся́ческих Сы́на, прему́дрость же и си́лу, напосле́док, пречи́стая, па́че естества́ на обновле́ние (с. 25) земны́м. те́м благоче́стно, чи́стая, из тебе́ ро́ждшемуся зове́м: бла́гослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
Пе́снь и~. ирмо́с:
В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.
Сле́зными твои́ми тече́нии огнепа́льныя стра́сти поже́гл еси́: гее́нскаго пла́мене стра́х отгна́л еси́, О́тче му́дре, соверше́нною любо́вию созда́теля своего́ примеси́вся стра́хом во вся́ ве́ки.
я́коже ено́х к Бо́гу преста́вився, от него́ прия́т бы́л еси́, О́тче, и с вы́шними ликостоя́нии водворя́ешися, и пое́ши: вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.
Ны́не нетле́нных даро́в наслажда́яся, и трисо́лнечныя све́тлости исполня́яся, бла́же́нне, певцы́ твоя́ страсте́й тмы́ моли́твами твои́ми изба́ви: да досто́йно Христа́ славосло́вим.
Богоро́дичен:
Кля́тву разруши́ла еси́ дре́внюю, пречи́стая, земны́х, неизрече́нным сло́вом Бо́га заче́нши, воплоще́нна из тебе́ за милосе́рдие, пренепоро́чная Влады́чице: его́же превозно́сим во ве́ки.
Пе́снь ф~. ирмо́с:
от Бо́га, Бо́га сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от свя́ты́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Просвеще́н добро́тою по́стническою, О́тче, и оде́ян ри́зою нетле́ния, евфи́мие, и венце́м даро́в укра́шен, Влады́це все́х предстои́ши ра́дуяся.
В пребыва́лища присноживу́щая всели́лся еси́, бла́же́нне, иде́же апо́столов собо́р и мно́жество му́ченик, (с. 26) преподо́бных собра́ние, проро́ков ликова́ния, воздая́ния боле́зней от Бо́га прии́м досто́йно, Богому́дре достосла́вне.
Всесве́тел, Богоглаго́льниче, бы́л еси́, заря́ми све́та трисо́лнечнаго све́тло озаря́емь, испроси́ прегреше́ний разреше́ние и лю́тых избавле́ние, и злы́х отчужде́ние, все́м любо́вию к тебе́ притека́ющим.
Богоро́дичен:
Воплоти́вся неизрече́нно Влады́ка все́х из тебе́, Богороди́тельнице мари́е, соверше́н бы́сть челове́к, поро́ждся: я́ко пре́жде рожде́ства́ Де́ву сохрани́ тя чи́сту. его́же моли́ спасти́ от бе́д ду́ши на́ша.
Свети́лен. Подо́бен: Жены́ услы́шите:
Мирска́го злостра́стия, я́ко тру́дна избе́гл еси́, и воздержа́нием пло́ть увяди́л еси́, обнови́л же еси́ душе́вную кре́пость, преподо́бне, и сла́вою обогати́лся еси́ Небе́сною, приснопа́мятне: те́м моля́ся не преста́й о на́с ко Го́споду.
Два́жды.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
ужа́сное твое́ предста́тельство, мари́е Богоукраше́нная, и стра́шная твоя́ сла́ва по все́й земли́: о тебе́ вси́ ны́не хва́лимся, тя́ хода́таицу иму́ще к Сы́ну и созда́телю твоему́: неусы́пною твое́ю моли́твою да спасе́мся вси́.
На хвали́тех стихи́ры, гла́с 4. Подо́бен: я́ко до́бля:
Труды́ по́стническими твою́ ду́шу вооружи́в, / плотска́я увяди́л еси́, преподо́бне, мудрова́ния, / и у́м сла́вне, соде́лал еси́ Боже́ственныя Тро́ицы жили́ще, / и возвы́сился еси́, иде́же му́чеников во́инства, / и добро́та недомы́сленная, / проро́ков ликова́ния, / преподо́бных собра́ния, пра́ведных ра́дование. / с ни́миже ны́не ра́дуешися, в сла́ве предстоя́ Христу́, / со дерзнове́нием моли́ся о душа́х на́ших. (с. 27)
бла́гости навы́к трезвя́ся, / от ю́ности бо́дрствуя во все́х благо́ю со́вестию, / умо́м преочище́нным и душе́ю, / преподо́бне евфи́мие, / Небе́сных чино́в сия́ния уви́дети сподо́бился еси́. / с ни́миже ны́не ра́дуешися, / во сла́ве предстоя́ Христу́, / со дерзнове́нием моли́ся / о душа́х на́ших.
Пресве́тлое житие́ твое́, / преподо́бне евфи́мие, / а́нгелы удиви́, / и де́монская шата́ния я́ве устраши́, / ве́рных же собра́ния све́тло украси́, / к Небе́сному Христо́ву жили́щу повелева́я ше́ствовати всегда́. / его́же моли́, / от тли́ и бе́д изба́витися, / ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, гла́с и~:
Прииди́те, празднолю́бцы, духо́вный ли́к совокупи́вше, честно́е торжество́ на́шего засту́пника ра́достно восхва́лим и благода́рственныя пе́сни принесе́м, глаго́люще: ра́дуйся, преподо́бне евфи́мие, свети́льниче све́тлый, и́же ми́ра концы́ просвеща́я чудесы́. ра́дуйся, и́же те́ло изнури́в, я́ко вои́стинну во́ин Христа́ Бо́га, на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни привре́менней, ве́чныя ра́ди блаже́нныя жи́зни. ра́дуйся, похвало́ мона́хов и удобре́ние, и сто́лпе неподви́жимый, скорбя́щих Боже́ственная ра́досте, и оби́димым те́плый побо́рниче. и ны́не, пребла́же́нне евфи́мие, не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу, о и́же ве́рою и любо́вию творя́щих приснора́достную и всепра́зднственную па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен, или́ пра́здника. Славосло́вие вели́кое.
На литурги́и, бла́же́нна свя́та́го, от кано́на пе́снь 3-я и з~-я. Проки́мен, гла́с з~: Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных его́. Сти́х: Что́ возда́м Го́сподеви о все́х: Апо́стол к гала́том, зача́ло с3_и. Аллилу́иа, гла́с з~: бла́же́н му́ж боя́йся Го́спода: Ева́нгелие луки́, зача́ло к~д. Прича́стен: В па́мять ве́чную:Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©ex.kabobo.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации